برچسب » کتاب

داستان توسعه در ایران
4 سال قبل
معرفی کتاب

داستان توسعه در ایران

کتاب “داستان توسعه در ایران” با ارائه نگاهی تاریخی به چگونگی شکل گیری نظام پیمانکاری و سیستم برنامه ریزی کشور، دیدگاه های جالب توجهی را به خواننده در مورد هویت و ریشه های نظام فنی و اجرائی کشور ارائه می دهد.

تامین مالی مشارکت عمومی خصوصی
4 سال قبل
عمده ترین چالش پیش روی مشارکت عمومی خصوصی در ایران

تامین مالی مشارکت عمومی خصوصی

در کشورهای در حال توسعه، معمولاً منبع اصلی برای تامین آورده سرمایه‌گذاری، پیمانکاران می‌باشند.