برچسب » مدیریت مالی

ریسک های مالی پروژه، مدیریت شکاف در جریان مالی قراردادهای پیمانکاری
4 سال قبل
مدیریت پروژه عملی

ریسک های مالی پروژه، مدیریت شکاف در جریان مالی قراردادهای پیمانکاری

در سالهای اخسر که تغییرات زیاد بنیه مالی پیمانکاران را تضعیف کرده کارفرمایان می توانند با استفاده از ابزارهای قانونی ریسک های مالی پروژه را کنترل کرده و شانس موفقیت پروژه را کاهش دهند