برچسب » صادرات خدمات مهندسی

شرکت مخابرات ایران
9 سال قبل
ارائه خدمات مشاوره

شرکت مخابرات ایران

تهیه اسناد مناقصه، تنظیم قرارداد و طراحی بسته مالی و سرمایه گذاری به منظور سرمایه گذاری و صادرات خدمات مهندسی به کشور قزاقستان در قالب قرارداد مشارکت عمومی خصوصی به روش BOT توسط دکتر گرشاسب خزائنی