برچسب » شرکت های دولتی

حاکمیت شرکتی در بخش عمومی
3 سال قبل
گلوگاه بهره وری و شفافیت اقتصاد

حاکمیت شرکتی در بخش عمومی

شرکت های دولتی در اقتصاد ایران به دلیل انکه ۷۰ درصد بودجه کل کشور را دارا هستند، و عملکرد انها تاثیر قابل ملاحظه ای را در بهره وری اقتصاد ملی دارد. ولی یکی از گلوگاه های توسعه در ایران، کارائی پائین شرکت های بخش عمومی است.
نبود یک نظام حاکمیت شرکتی در بخش عمومی و عدم ارزیابی صحیح عملکردها موجب شده است که بهره وری منابع در بخش عمومی به شدت پائین باشد و موجبات فساد و نارضایتی عمومی را ایجاد نماید.