برچسب » حاشیه نشینی

توجه به اشتغال پايدار در بهسازي بافت هاي فرسوده
4 سال قبل
اقتصاد توسعه

توجه به اشتغال پايدار در بهسازي بافت هاي فرسوده

در ساماندهی بافت های فرسوده يك خلا بزرگ توجه به توانمندسازی جامعه محلی است