برچسب » جذب سرمایه گذار

موفقیت مشارکت عمومی خصوصی در جذب سرمایه گذار
3 سال قبل
مجله علمی و پژوهشی اساس

موفقیت مشارکت عمومی خصوصی در جذب سرمایه گذار

در این مقاله با توسعه مفهوم موفقیت به دو فاکتور جذابیت مالی سرمایه گذاری و قابلیت اعتماد بازگشت سرمایه، مدلی کمی برای ارزیابی شانس موفقیت یک پروژه PPP پیش از مرحله مناقصه ارائه شده است. که به دستگاه های اجرائی اجازه می دهد قبل از صرف هر نوع هزینه و اعتبار، شانس موفقیت پروژه را در جذب سرمایه گذار خصوصی اندازه گیری کند.