برچسب » جامعه مهندسین مشاور

دوره تخصصی مدیریت قراردادهای BOT
6 سال قبل
جامعه مهندسین مشاور ایران برگزار کردکند:

دوره تخصصی مدیریت قراردادهای BOT

جامعه مهندسین مشاور ایران برگزار کرد دوره تخصصی مدیریت قراردادهای BOT 13 و 14 دی ماه 1396 رویکرد ساخت ، بهره برداری ، واگذاری ( Build,Operate,Transfer  – B.O.T) در سال های اخیر نقش موثری در اجرای پروژه های صنعت احداث داشته و  رو بجلو در حال توسعه است، B.O.T درسیستمی کارآئی دارد که از سرمایه […]