برچسب » برنامه استراتژیک

نقشه استراتژیک شهر فرودگاهی امام خمینی
3 سال قبل
مدیریت استراتژیک

نقشه استراتژیک شهر فرودگاهی امام خمینی

برنامه استراتژیک شهر فرودگاهی امام ، با هدف پایداری مالی با رویکرد ارتقا برند سازمانی و افزایش درآمدهای غیرهوانوردی خواهد بود.