برچسب » بتن

طرح درس تکنولوژی بتن
3 سال قبل
دوره آموزشی

طرح درس تکنولوژی بتن

هدف دوره تکنولوزی بتن آشنائی با ساخت با کیفیت بتن و نحوه کاربرد آن است. برای این منظور دانشجویان باید ضمن آشنائی با اجزای بتن، بتوانند در انتها یک طرح اختلاط برای ساخت بتن با مشخصات مورد نظر را طراحی نمایند

بررسی مکانیزم‌های تاثیر نانو ذرات سیلیس در بهبود خواص مکانیکی بتن مطالعه ریزساختارها
4 سال قبل
فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات بتن

بررسی مکانیزم‌های تاثیر نانو ذرات سیلیس در بهبود خواص مکانیکی بتن مطالعه ریزساختارها

در این مقاله میزان اثرگذاری و محدودیت‌های مکانیزم‌های احتمالی تاثیر نانو ذرات در بهبود خواص بتن آزمایش‌شده است