برچسب » لجستیک

الگوی بهینه مشارکت بخش خصوصی مهمترین دستور کار ستاد مراکز لجستیك كشور
4 سال قبل

الگوی بهینه مشارکت بخش خصوصی مهمترین دستور کار ستاد مراکز لجستیك كشور

تامین زمین و زیرساخت‌­های اساسی توسط دولت انجام شود و بخش خصوصی سرمایه‌گذاری در ایجاد تسهیلات و تامین تجهیزات