برچسب » شناسایی ریسک

الگوی مدیریت ریسک در پروژه های BOT توسعه چهارچوب مفهومی محدوده –منافع
10 سال قبل
مجله ی مهندسی عمران شریف

الگوی مدیریت ریسک در پروژه های BOT توسعه چهارچوب مفهومی محدوده –منافع

در این مقاله، با بررسی تفصیلی مطالعات قبلی و تجربیات پروژه‌های اجراشده در آسیای جنوب شرقی، الگویی برای مدیریت ریسک‌های B‌O‌T ارائه شده است؛ تا ریسک‌های تمامی مراحل یک پروژه‌ی B‌O‌T را پوشش دهد و منافع تمام ذی‌نفعان را متعادل کند.