برچسب » اکنولوژی بتن

عضو کمیته علمی کنفرانس ملی بتن ایران
4 سال قبل
عضو کمیته علمی

عضو کمیته علمی کنفرانس ملی بتن ایران

هدف دکتر گرشاسب خزائنی به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس ملی بتن ایران به همراه دیگر اساتید بتن کشور تلاش در جهت جبران برخی از نقایص و یافتن راهکارهای علمی برای پیشبرد صنعت بتن در کشور است