برچسب » PMI

کتاب راهنمای حاکمیت پروژه
3 سال قبل
انتشارات فدک منتشر کرد

کتاب راهنمای حاکمیت پروژه

راهنمای عملی حاکمیت پروژه، طرح و پرتفلیو