برچسب » pmbok

کتاب راهنمای حاکمیت پروژه
4 سال قبل
انتشارات فدک منتشر کرد

کتاب راهنمای حاکمیت پروژه

راهنمای عملی حاکمیت پروژه، طرح و پرتفلیو