برچسب » ISI

Microstructural Features of Concrete containing Nano Silica in Relation to Cement Content – Corrosion Properties
4 سال قبل
Technics Technologies Education Management 

Microstructural Features of Concrete containing Nano Silica in Relation to Cement Content – Corrosion Properties

این مقاله، تاثیر تغییرات عیار سیمان بر روی مقاومت مکانیک و پارامترهای دوامی بتن حاوی ذرات نانو سیلیس را بررسی می نماید

Fuzzy adaptive decision making model for selection balanced risk allocation
4 سال قبل
مجله بین المللی مدیریت پروژه

Fuzzy adaptive decision making model for selection balanced risk allocation

این مقاله یک مدل تصمیم گیری چندمعیاره فازی برای انتخاب تخصیص ریسک بهینه با استفاده از منطق فازی ارائه می دهد.

Optimum risk allocation model for construction contracts: fuzzy TOPSIS approach
4 سال قبل
مجله مهندسی عمران کانادا

Optimum risk allocation model for construction contracts: fuzzy TOPSIS approach

انتشار مقاله مدل بهینه یابی تخصیص ریسک در پروژه های چند عاملی در مجله مهندسی عمران کانادا