برچسب » EPC

مدیریت طرح و ساخت تونلهای بلند و عمیق انتقال آب
18 سال قبل
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

مدیریت طرح و ساخت تونلهای بلند و عمیق انتقال آب

در این مقاله ضمن معرفی الزامات مراحل طراحی، ساخت و بهره برداری این تونلها و مزایا و معایب پیمانهای طرح و ساخت، بر اساس تجارب پروژ ههای تونل انتقال آب قمرود، انتقال آب از سد امیرکبیر به تهران و تونل نوسود نتایج روش مدیریت دو عاملی و سه عاملی مقایسه شده و راهکارهای بهینه سازی روشهای طرح و ساخت پیشنهاد شده است.