برچسب » DEVELOPER

چرا دستگاه های دولتی سراغ توسعه دهنده های خصوصی می روند
4 سال قبل
مدیریت پروژه

چرا دستگاه های دولتی سراغ توسعه دهنده های خصوصی می روند

براي همه بازيگران تضمين شود توسعه دهنده از حايگاه بخش خصوصي مخاطرات محیطی را در نظر گرفته و اهداف پروژه را مبتني بر يك برنامه ریزی واقع بيانه اي انجام مي دهند.