برچسب » 6 سیگما

بهبود مستمر، تلفیق مهندسى ارزش و 6 سیگما
18 سال قبل
دومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش

بهبود مستمر، تلفیق مهندسى ارزش و 6 سیگما

 دست یابى به بهبود مستمر در سازمان کاربرد توامان مهندسى ارزش و تکنیک 6 سیگما   لوزا احمدی    گرشاسب خزائنی  علیرضا میرمحمد صادقی  دومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش، تهران 1384   چکیده مقاله: رشد سریع تکنولوژى و تولیدات، کیفیت محصولات را براى حفظ بازار فروش، داراى اهمیت تعیین کنندها ى در سرنوشت سازمان ها کرده است. رقابت […]