برچسب » گروه مطالعات نظام پیمانکاری

کارگاه اموزشی قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی
5 سال قبل
گروه مطالعات نظام پیمانکاری

کارگاه اموزشی قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی

در این دوره با هدف آشنائی اولیه با مفاهیم مشارکت عمومی خصوصی، ساختارها و مدل های تامین مالی این روش تشریح شد