برچسب » کارگاه اموزشی

کارگاه آموزشی “چالشهای توسعه مشارکت عمومی خصوصی در ایران”
6 سال قبل
سیزدهمین کنفرانس مدیریت پروژه

کارگاه آموزشی “چالشهای توسعه مشارکت عمومی خصوصی در ایران”

کارگاه آموزشی چالشهای توسعه مشارکت عمومی خصوصی در ایران سیزدهمین کنفرانس مدیریت پروژه تهران، 8و 9 بهمن 1396

راهبری و ارزیابی اقتصادی پروژه های مشارکت عمومی خصوصی
6 سال قبل
دانشگاه تهران

راهبری و ارزیابی اقتصادی پروژه های مشارکت عمومی خصوصی

کارگاه اموزشی راهبری پروژه های مشارکت عمومی خصوصی و ارزیابی اقتصادی و مدل سازی پروژه های PPP 17 , 19 بهمن 1396 دانشگاه تهران