برچسب » کارگاه

کارگاه آموزشی “چالشهای توسعه مشارکت عمومی خصوصی در ایران”
6 سال قبل
سیزدهمین کنفرانس مدیریت پروژه

کارگاه آموزشی “چالشهای توسعه مشارکت عمومی خصوصی در ایران”

کارگاه آموزشی چالشهای توسعه مشارکت عمومی خصوصی در ایران سیزدهمین کنفرانس مدیریت پروژه تهران، 8و 9 بهمن 1396