برچسب » پیکره دانش مشارکت عمومی خصوصی

تامین مالی مشارکت عمومی خصوصی
4 سال قبل
عمده ترین چالش پیش روی مشارکت عمومی خصوصی در ایران

تامین مالی مشارکت عمومی خصوصی

در کشورهای در حال توسعه، معمولاً منبع اصلی برای تامین آورده سرمایه‌گذاری، پیمانکاران می‌باشند.