برچسب » پروژه شهری تراس بهشت و بازنگری پیکره یکم تجاری

پروژه شهری تراس بهشت و بازنگری پیکره یکم تجاری
4 سال قبل
مدیریت مهندسی

پروژه شهری تراس بهشت و بازنگری پیکره یکم تجاری

کارفرما: منطقه آزاد چابهار مساحت محدوده طرح: ۳۲۰ هکتار مشاور: شرکت شهرو خانه