برچسب » نگهداری و بهره برداری

مديريت چرخه عمر زيرساخت ها
4 سال قبل
مدیریت پروژه

مديريت چرخه عمر زيرساخت ها

مدیریت بر زیرساخت ها پایداری چرخه عمر   زیر ساخت ها شرط توسعه و فراهم آورنده خدمات رفاهی است که نهایتا توسعه صنعتی یا اجتماعی را در هر منطقه فراهم می نماید. ولی زیرساختها، خود نیازمند مدیریت با برنامه و همجانبه هستند تا بتوانند خدمات دهی را در چرخه عمر فراهم نمایند در این سلسله […]