برچسب » نانو سيليس

افزایش عیار سیمان بر خوردگی بتن های حاوی نانوسیلیس
4 سال قبل
مجله مهندسی عمران مدرس

افزایش عیار سیمان بر خوردگی بتن های حاوی نانوسیلیس

در این مقاله تأثیر تغییر در عیار سیمان (از 350 تا 450 ) بر خواص خوردگ ی بتن ها ی حاو ی نانوذرات س یلیس بررسی شده است