برچسب » میکروسیلیس

بررسی تاثیر افزایش دمای اولیه بر پارامترهای دوامی بتن حاوی میکروسیلیس
3 سال قبل
مجله مهندسی عمران مدرس

بررسی تاثیر افزایش دمای اولیه بر پارامترهای دوامی بتن حاوی میکروسیلیس

در این مقاله تأثیر افزایش دماي اولیه بر نفوذ یون کلر و ریز ساختار بتن هاي حاوي میکرو سیلیس بررسی شده است .