برچسب » موفقیت پروژه

موفقیت مشارکت عمومی خصوصی در جذب سرمایه گذار
3 سال قبل
مجله علمی و پژوهشی اساس

موفقیت مشارکت عمومی خصوصی در جذب سرمایه گذار

در این مقاله با توسعه مفهوم موفقیت به دو فاکتور جذابیت مالی سرمایه گذاری و قابلیت اعتماد بازگشت سرمایه، مدلی کمی برای ارزیابی شانس موفقیت یک پروژه PPP پیش از مرحله مناقصه ارائه شده است. که به دستگاه های اجرائی اجازه می دهد قبل از صرف هر نوع هزینه و اعتبار، شانس موفقیت پروژه را در جذب سرمایه گذار خصوصی اندازه گیری کند.

فقدان رهبری ، عامل شکست پروژه ها
5 سال قبل
مدیریت پروژه عملی

فقدان رهبری ، عامل شکست پروژه ها

ریشه از شکست خیلی پروژه ها در کشور، فقدان مهارت های رهبری در مدیران پروژه ها است. در این نوشته با بررسی تجربیات اجرائی، لیستی از ویژگی های حیاتی رهبری معرفی شده است.
مرور دقیق این مهارت ها نشان می دهد که موفقیت پروژه ها، پیش از هر چیز نیازمند بازنگری سبک مدیریتی سازمان های کارفرمائی است.