برچسب » مهندسی ساخت

طرح درس روش های اجرای ساختمان
3 سال قبل
دوره آموزشی

طرح درس روش های اجرای ساختمان

روش های اجرای ساختمان، مهمترین درس در گرایش مهندسی ساخت در پایه کارشناسی است که در قالب آن فراگیران می توانند با تکنیک ها و تکنولوژی های ساختمان سازی آشنا شوند.

نمرات آزمون تکنولوژی بتن
3 سال قبل
دانشگاه آزاد تهران غرب

نمرات آزمون تکنولوژی بتن

دانشجویان درس ترم تکنولوِژی بتن دانشگاه آزاد تهران غرب، در ترم اول نیمسال ۱۳۹۹-۱۴۰۰ می توانند نمرات آزمون تکنولوژی بتن را مشاهده نماید.

نظام مهندسی استان تهران
12 سال قبل
دارای پروانه اشتغال بکار

نظام مهندسی استان تهران

دکتر گرشاسب خزائنی عضو نظام مهندسی استان تهران بوده و دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته طراحی، نظارت و اجرا از این سازمان می باشد.

شرکت آتی ساز
22 سال قبل
همکاری با

شرکت آتی ساز

گرشاسب خزائنی به عنوان کارشناس دفتر فنی و کنترل پروژه با شرکت آتی ساز در ساخت مجمتمع برج های ارتش همکاری داشته است.