برچسب » مطالعه موردی

درس آموخته شکست پروژه ، مطالعه موردی یک پروژه ساختمانی
3 سال قبل
مدیریت پروژه

درس آموخته شکست پروژه ، مطالعه موردی یک پروژه ساختمانی

شناسائی عوامل شکست پروژه ها به مدیران پروژه ها کمک می کند، با پرهیز از چالش ها و بازنگری روندهای مدیریت پروژه، در مدیریت پروژه های اتی برای موفقیت بر دارند. در این نوشته، با نگاه به تجربه مدیریت یک پروژه موردی، درس آموخته های اجرائی برای شناسائی عوامل شکست پروژه معرفی شده اند.