برچسب » مصالح ساختمانی

طرح درس تکنولوژی بتن
3 سال قبل
دوره آموزشی

طرح درس تکنولوژی بتن

هدف دوره تکنولوزی بتن آشنائی با ساخت با کیفیت بتن و نحوه کاربرد آن است. برای این منظور دانشجویان باید ضمن آشنائی با اجزای بتن، بتوانند در انتها یک طرح اختلاط برای ساخت بتن با مشخصات مورد نظر را طراحی نمایند