برچسب » مشاوره

چرا دستگاه های دولتی سراغ توسعه دهنده های خصوصی می روند
4 سال قبل
مدیریت پروژه

چرا دستگاه های دولتی سراغ توسعه دهنده های خصوصی می روند

براي همه بازيگران تضمين شود توسعه دهنده از حايگاه بخش خصوصي مخاطرات محیطی را در نظر گرفته و اهداف پروژه را مبتني بر يك برنامه ریزی واقع بيانه اي انجام مي دهند.

شرکت سابیر
7 سال قبل
ارائه خدمات مشاوره به

شرکت سابیر

همکاری با شرکت سابیر در مدیریت قراردادها و امور پیمان ها بویژه در تنظیم کلیم و هدایت مذاکرات در پروژه قرارداد متروی کرج و نیز قرارداد تونل کوهرنگ