برچسب » مشاور

شرح خدمات مطالعه و طراحی کارهای ساختمانی
3 سال قبل
سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر کرد:

شرح خدمات مطالعه و طراحی کارهای ساختمانی

سازمان برنامه و بودجه کشور در قالب نظام فنی و اجرائی کشور، اقدام به تدوین نشریه برای شرح خدمات مطالعات و طراحی کارهای ساختمانی نموده است. این نشریه در قالب پیش نویس جهت نظرخواهی در دسترس قرار گرفته است.

شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن)
6 سال قبل
ارائه خدمات مشاوره به

شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن)

شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) در حوزه بررسی اسناد مناقصه پروژه EPC خط انتقال گوره به جاسک، تنظیم قرارداد مدیریت طرح با شرکن ملی مهندسی ساختمان و بازنگری اسناد فراخوان سرمایه گذاری BOT برای احداث پایانه صادراتی جاسک