برچسب » مشارکت عمومص خصوصی

دوره آموزشی اشنائی با قراردادهای BOT
5 سال قبل
گروه مالی و مدیریت سرمایه گذاری شریف

دوره آموزشی اشنائی با قراردادهای BOT

دوره آموزشی اشنائی با قراردادهای BOT 11و 12آذر ماه 1397 مدت دوره 16 ساعت