برچسب » مشارکت خصوصی عمومی

دوره آشنایی با قراردادهای BOT و مدیریت آن
4 سال قبل
گروه مالی و مدیریت سرمایه گذاری شریف

دوره آشنایی با قراردادهای BOT و مدیریت آن

دوره قراردادهای BOT در مهرماه 1398 به میزبانی گروه مالی و سرمایه گذاری شریف

چهارمین دوره جامع مدیریت قراردادها
5 سال قبل
گروه مطالعات نظام پیمانکاری برگزار کرد:

چهارمین دوره جامع مدیریت قراردادها

چهارمین دوره جامع مدیریت قراردادها شروع ترم: 23 خرداد 1398 مدت دوره: 13 جلسه به مدت 104 ساعت