برچسب » مشارکت خصوصی

مفهوم بهای انتقال در مشارکت عمومی خصوصی
4 سال قبل
مطلب اموزشی

مفهوم بهای انتقال در مشارکت عمومی خصوصی

در قرادادهای مشارکت عمومی خصوصی بهای انتقال به چه معنا است؟، چگونه محاسبه می شود؟ و یا نحوه پرداخت آن چگونه خواهد بود؟

تامین مالی مشارکت عمومی خصوصی
4 سال قبل
عمده ترین چالش پیش روی مشارکت عمومی خصوصی در ایران

تامین مالی مشارکت عمومی خصوصی

در کشورهای در حال توسعه، معمولاً منبع اصلی برای تامین آورده سرمایه‌گذاری، پیمانکاران می‌باشند.