برچسب » مدیریت طرح

تجربه مديريت طرح در كشور
4 سال قبل
مدیریت قراردادها

تجربه مديريت طرح در كشور

تجربه قراردادهاي مديريت طرح در كشور منجر به اضافه شدن يك مشاور جديد به پروژه (با شرح خدمات مشاور مادر) و مختص به كنترل مضاعف طراحي گرديده و خود تبديل به يك تضاد جديد مشاور-مشاور براي كارفرما شده است