برچسب » مدیریت ریسک قراردادها

انتخاب سیستم اجرای پروژه، بر اساس ارزیابی ریسک
13 سال قبل
چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

انتخاب سیستم اجرای پروژه، بر اساس ارزیابی ریسک

انتخاب سیستم اجرای پروژه، بر اساس یک مدل چند معیار ارزیابی ریسک   مصطفی خانزادی     گرشاسب خزائنی چکیده مقاله: سیستم های اجرایا، Delivery Systems چهارچوبی برای شکل گیری قراردادهای انواع مختلف پروژه های عمرانی است. سیستم اجرانشان دهنده عوامل حاضر و نحوه توزیع مسئولیتها و نحوه ارتباط این عوامل، در محدوده پروژه، برای ایجاد یا توسعه […]

ساختارهای قراردادی، چارچوبهای تسهیم ریسکهای پروژه
16 سال قبل
کنفرانس ملی توسعه نظام اجرایی پروژه های عمرانی، صنعتی و شهری

ساختارهای قراردادی، چارچوبهای تسهیم ریسکهای پروژه

ساختارهای قراردادی، چارچوبهای تسهیم ریسکهای پروژه   مصطفی خانزادی    گرشاسب خزائنی سال انتشار: ۱۳۸۶ محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه نظام اجرایی پروژه های عمرانی، صنعتی و شهری چکیده مقاله: ساختارهای قراردادی یا Delivery Systems ، چهارچوبی برای شکل گیری قراردادهای انـواع مختلف پروژه های عمرانی است . ساختار قراردادی نشان دهنده عوامل حاضر و نحوه توزیع مـسئولیتها و […]