برچسب » مدیریت بحران

 اعمال حاکمیت، فراتر از مدیریت بحران
5 سال قبل

 اعمال حاکمیت، فراتر از مدیریت بحران

ساختارها و روش های موجود در مدیریت بحران کشور کفایت و قابلیت لازم برای حل این چالش ها را ندارند. این مهم نیازمند درک صحیح از مفهوم حاکمیت (Governance) در مقابل مدیریت (management) است.