برچسب » مدل TOPSIS

مدل چند معیاره ی ارزیابی موفقیت پروژه های BOT
4 سال قبل
مجله ی مهندسی عمران شریف

مدل چند معیاره ی ارزیابی موفقیت پروژه های BOT

در این مقاله مدلی ریاضی براساس مدل TOPSIS برای ارزیابی موفقیت پروژه های BOT ارایه شده است که با دریافت مشخصات پروژه از طریق شاخص های موفقیت CSFs، شانس انجام موفق آن را ارزیابی می کند.