برچسب » قانون الحاق

تضمین تعهدات قراردادی مشارکت عمومی خصوصی
4 سال قبل
تصویب نامه هیات دولت

تضمین تعهدات قراردادی مشارکت عمومی خصوصی

وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است تضمین پرداخت بابت پوشش تعهدات قراردادی شرکت های دولتی ایرانی را که قرارداد مربوط به آن به اشکال مختلف ترتیبات قراردادی به ویژه ساخت، مالکیت و بهره‌برداری منعقد می‌کند، صادر نماید.