برچسب » عوامل موفقیت پروژه

الگوی رفتاری یکطرفه کارفرما ،عامل شکست پروژه
4 سال قبل
مدیریت پروژه عملی

الگوی رفتاری یکطرفه کارفرما ،عامل شکست پروژه

یکی از شایع ترین علل شکست پروژه ها، الگوهای رفتاری نامناسبی است که مبنای تعارضات درونی پروژه ها می گردد.