برچسب » عمران

چرا دستگاه های دولتی سراغ توسعه دهنده های خصوصی می روند
4 سال قبل
مدیریت پروژه

چرا دستگاه های دولتی سراغ توسعه دهنده های خصوصی می روند

براي همه بازيگران تضمين شود توسعه دهنده از حايگاه بخش خصوصي مخاطرات محیطی را در نظر گرفته و اهداف پروژه را مبتني بر يك برنامه ریزی واقع بيانه اي انجام مي دهند.

توجه به اشتغال پايدار در بهسازي بافت هاي فرسوده
4 سال قبل
اقتصاد توسعه

توجه به اشتغال پايدار در بهسازي بافت هاي فرسوده

در ساماندهی بافت های فرسوده يك خلا بزرگ توجه به توانمندسازی جامعه محلی است