برچسب » ظرفیت سازی بخش عمومی

۱۰ سوال مهم برای شرکت در فراخوان مشارکت عمومی خصوصی PPP
2 سال قبل
بانک جهانی

۱۰ سوال مهم برای شرکت در فراخوان مشارکت عمومی خصوصی PPP

تصمیم به شرکت در یک فراخوان مشارکت عمومی خصوصی از سوی بخش خصوصی وابسته به ارائه اطلاعات کافی و متقن از طرف بخش عمومی است، و تهیه این اطلاعات پیش شرط شروع روند واگذاری است