برچسب » طرح های عمرانی

فساد اقتصادی در طرح های عمرانی
3 سال قبل
سازمان بازرسی کل کشور

فساد اقتصادی در طرح های عمرانی

سازمان بازرسی در گزارشی ضمن بررسی گلگوگاه های فساد اقتصادی در اجرای طرحهای عمرانی، دلایل بروز فساد در دستگاههای اجرایی و پیشنهادهایی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی را ارائه می دهد.