برچسب » شکست پروژه ها

فقدان رهبری ، عامل شکست پروژه ها
5 سال قبل
مدیریت پروژه عملی

فقدان رهبری ، عامل شکست پروژه ها

ریشه از شکست خیلی پروژه ها در کشور، فقدان مهارت های رهبری در مدیران پروژه ها است. در این نوشته با بررسی تجربیات اجرائی، لیستی از ویژگی های حیاتی رهبری معرفی شده است.
مرور دقیق این مهارت ها نشان می دهد که موفقیت پروژه ها، پیش از هر چیز نیازمند بازنگری سبک مدیریتی سازمان های کارفرمائی است.