برچسب » شکست پروژه

مقاله دلایل شکست مدیریت پروژه های ساختمانی
3 سال قبل
روزنامه مناقصه و مزایده

مقاله دلایل شکست مدیریت پروژه های ساختمانی

روزنامه مناقصه و مزایده در ادامه سلسله مقالات مدیریت پروژه عملی،  مقاله ای را با عنوان “تحلیل، دلایل شکست و درس اموخته هائی از مدیریت پروژه ساختمانی” در روز یکشنبه مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۹ به قلم گرشاسب خزائنی منتشر نموده است

درس آموخته شکست پروژه ، مطالعه موردی یک پروژه ساختمانی
3 سال قبل
مدیریت پروژه

درس آموخته شکست پروژه ، مطالعه موردی یک پروژه ساختمانی

شناسائی عوامل شکست پروژه ها به مدیران پروژه ها کمک می کند، با پرهیز از چالش ها و بازنگری روندهای مدیریت پروژه، در مدیریت پروژه های اتی برای موفقیت بر دارند. در این نوشته، با نگاه به تجربه مدیریت یک پروژه موردی، درس آموخته های اجرائی برای شناسائی عوامل شکست پروژه معرفی شده اند.

الگوی رفتاری یکطرفه کارفرما ،عامل شکست پروژه
4 سال قبل
مدیریت پروژه عملی

الگوی رفتاری یکطرفه کارفرما ،عامل شکست پروژه

یکی از شایع ترین علل شکست پروژه ها، الگوهای رفتاری نامناسبی است که مبنای تعارضات درونی پروژه ها می گردد.