برچسب » شهرداري تهران

دوره مديريت قراردادهاي مشاركت عمومي خصوصي
5 سال قبل
سازمان مهندسي شهرداری تهران

دوره مديريت قراردادهاي مشاركت عمومي خصوصي

در این دوره تخصصی فراگیران با جزئیات قراردادی مربوط به مشارکت عمومی خصوصی اشنا شده و مفاد بخشنامه های سازمان مدیریت شامل چهارچوب مشارکت عمومی خصوصی، آئین نامه ماده 28 و موافقت نامه همسان BOT را اموزش می بینند