برچسب » شرح خدمات مشاور

شرح خدمات مطالعه و طراحی کارهای ساختمانی
3 سال قبل
سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر کرد:

شرح خدمات مطالعه و طراحی کارهای ساختمانی

سازمان برنامه و بودجه کشور در قالب نظام فنی و اجرائی کشور، اقدام به تدوین نشریه برای شرح خدمات مطالعات و طراحی کارهای ساختمانی نموده است. این نشریه در قالب پیش نویس جهت نظرخواهی در دسترس قرار گرفته است.