برچسب » سیستم های اجرا

استقرار سیستم کنترل کیفیت، گلوگاه توسعه سیستم طرح و ساخت
16 سال قبل
سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

استقرار سیستم کنترل کیفیت، گلوگاه توسعه سیستم طرح و ساخت

توسعه و دست یابی به اهداف قراردادهای طرح و ساخت در پروژه های کشور نیازمند استقرار ساختاری برای کنترل کیفیت کارها و انحصار نظارت و مداخله کارفرما بر آن است. با استقرار این چنین سیستمی می توان انتظار داشت که سهم مداخله و تغییرات حین کار کارفرمایان کاهش یافته، پیمانکار طراح سازنده بتواند ضمن تحویل باکیفیت تاسیسات بر اساس مشخصات عملکردی، سرعت اجرای پروژه را بالا برده، به قطعیت هزینه و زمان دست پیدا نماید