برچسب » سیاست توسعه اقتصادی

حکمرانی خوب ، راهکار توسعه پایدار
3 سال قبل
اقتصاد توسعه

حکمرانی خوب ، راهکار توسعه پایدار

تاریخ توسعه نشان می دهد کلید توسعه اقتصادی تغییر رفتار دولت به گونه ای است که به حکمرانی خوب منتهی می شود. و دستیابی به حکمرانی خوب، نیازمند ظرفیت سازی در نهادهای اقتصادی بویژه شرکتهای دولتی و نظام مالی طرح های عمرانی است.